Program e-legitimationsdagarna 2O19

för DIG SOM Digitaliserar sverige

Vi fyller två dagar med högaktuella presentationer och seminarier med ledande företrädare från EU, Norden och Sverige. Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop och – inte minst – vad ni behöver göra för att lyckas.

DAG 1 - PLENUMPROGRAM

4 APRIL

Plenumprogram i Kongressalen i Folkets Hus där vi svarar på varför e-legitimationen är er viktigaste komponent i digitaliseringen, vad ni har att förhålla er till och hur ni gör för att lyfta er verksamhet till nästa nivå med digitala identiteter. Många nätverkstillfällen inklusive sittande lunch och AW-mingel.


Registrering fram till 09:30

Kom i tid, det är mycket folk som kommer. Varför inte passa på att upptäcka vad våra partners erbjuder i utställningen?

Identity for all: global problems, local solutions

Adam Cooper - Director ID Crowd, UK

Trusted digital identity is conventionally the result of an identity provision or registration process backed by governments or corporations based on rules that satisfy the identity needs of the services that interact with that scheme. At best these existing models provide single-sign-on, at worst they create interoperability problems that prevent individuals, governments and businesses from maximising the impact of digital identity.


There are some great principles and standards in existence but there is a need to fix some fundamental problems in the identity ecosystem. Privacy, portability and user centricity need to be at the heart of the next generation of identity systems. Solving these global problems of digital identity means also addressing the needs of the one billion plus people worldwide who are unable to prove their identity through any recognized means. What we do next will have an impact far beyond national borders.


OBS! Denna presentation är på engelska.

Det Europeiska Perspektivet

Gertrud Ingestad - Director-General for the European Commission’s IT-Department, DIGIT

Från det globala fokuserar vi på det europeiska perspektivet där den digitala inre marknaden är en av de största möjligörarna för tillväxt och jobbskapande. Många av de större förändringar som skett i den digitala världen - och som kommer att ske - baserar sig på initiativ från EU; GDPR, eIDAS, PSD2 för att bara nämna några. I sin roll som Director-General för DIGIT har Gertrud Ingestad möjlighet att dela med sig av erfarenheter och idéer från EU-kommisionens arbete - inte minst hur detta påverkar Sverige och hur vi kan dra maximal nytta av de förändringar som sker. Anförandet avslutas med en kortare frågestund.

Det nordiska perspektivet

Tor Alvik - Head of Digital Strategies and Coordination, Difi, Norge

Norden är världens mest integrerade region i en digitaliserad värld måste även den digitala interaktionen fungera. Tor Alvik driver ett gemensamt nordiskt-baltiskt projekt under det nordiska ministerrådets regi, som ska säkerställa användningen av e-ID och utbyte av identifierare över hela regionen.

Det svenska perspektivet

Ann Linde - Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för Nordiska frågor

Precis som inom så många andra områden är nyckeln till framgång i digitaliseringen vår förmåga till nationell och internationell samverkan. Så hur tar vi med oss de stora visionerna från det internationella perspektivet, förenar dem med våra egna och ser till att de kan genomföras i såväl stora som små verksamheter? Anförandes avslutas med en kortare frågestund.

DEN MÅNGFASETTERADE HOTBILDEN

Jan Olsson - Kriminalkommisarie Polisen, Anne-Marie Eklund Löwinder - CISO Internetstiftelsen, Dan Eliasson - Generaldirektör MSB

Hotbilden i den digitala världen är komplex och hoten finns på flera olika nivåer; mot Sverige som nation, mot enskilda organisationer och mot oss som individer - såväl i vår roll som tjänsteutövare och som medborgare. Att skydda sig mot storskaligt industrispionage kräver andra metoder än att skydda individer mot onlinebedrägerier men en central punkt är skyddet av den digitala identiteten. Hur kan e-legitimationer skydda oss mot hoten på de olika nivåerna och vad finns för strategier kring arbetet med dessa?

en blick runt hörnet - vad händer med våra id?

Inga-Lill Askersjö - Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. När en person identifierar sig för att få en identitetshandling t.ex. en e-legitimation eller ett pass är det helt avgörande för denna handlings säkerhet att den handling som används för identifiering har en hög säkerhetsnivå. Det föreslagna statliga id-kortet med en e-legitimation har en hög säkerhet.


Inga-Lill Askersjö har varit regeringens särskilda utredare i 2017 års ID-kortsutredning (JU 2017:12) som ska överlämna sitt betänkande i mars 2019.

case: Vad e-legitimationer möjliggör

oxenstiernas arv - panelsamtal

Jenny Birkestad - SKL, Kristina Fridensköld - eHälsomyndigheten, Katrin Westling Palm - Skatteverket/e-Sam, Annika Bränström - DIGG, Danny Aerts - Internetstiftelsen, Petter Könberg - Inera

Den offentliga förvaltningen måste samordna digitaliseringen. Vi har ett antal myndigheter med olika ansvarsområden. Samordning är nyckeln - men hur fungerar det i praktiken och vem ansvarar för vad?

Digg lägger rälsen

Anna Eriksson - DIGG

Digitalisering är en lagsport! Den 1 september bildades DIGG – Myndigheten för digital förvaltning för att se till att vi inom det offentliga Sverige spelar mot samma mål för att dra nytta av alla de fördelar som digitaliseringen möjliggör. Framgångsfaktorn som gör att vi lyckas och ger medborgarnytta i vår digitalisering är att vi lägger rälsen rätt - att vi har ett välfungerande, tillgängligt och säkert system för e-legitimering och e-underskrift – såväl i Sverige som över landsgränserna.

Ifrågasatt digitalisering i en turbulent värld

Fredrik Reinfeldt

Sveriges förre statsminister avslutar den första dagens plenumprogram.

Vi avrundar dagen med mat, dryck, underhållning och möjlighet att mingla med branschkollegor, utställare och myndigheter.

DAG 2 - TRE FULLMATADE SEMINARIESPÅR

5 APRIL

Dag två är utformad med tre separata spår mellan 8.30 - 15.00: Federation, Verksamhetsfokus och Framtid & Innovation. Varje spår är indelat i tre huvudsakliga block, som svarar på frågorna varför, vad och hur. Dagen startar med två gemensamma keynotes.


dörrarna öppnas

Mingla med besökare och upptäck vad utställarna har att erbjuda!

sveriges digitala framtid

Anders Ygeman - Energi- och digitaliseringsminister

Digitaliseringen är den största omvandling vi har genomgått sedan Sverige industrialiserades. Då skapade vi ett folkhem ur omvandlingen. Nu är möjligheterna ännu större, men även utmaningarna. Då byggde vi välståndet genom att ge människor en grundtrygghet som gav skaparkraften vingar. Idag måste vi göra samma sak. En digital identitet som ger varje individ grundtrygghet, kontroll och tillgång till den nya tidens möjligheter - det är vad som kommer lyfta Sverige in i framtiden.

sveriges digitala utmaningar

Eva Sartorius, Roger Fagerud & Per Mosseby

Introduktion till dagens tre spår, Federation, Verksamhet samt Framtid & Innovation med dagens moderatorer. Vi gör en gemensam överflygning av de digitala utmaningar som vi har framför oss och reser ett antal av de frågor som kommer att besvaras under seminariespåren.

Federation

Detta spår har fokus på de olika federationer för identiteter som kommuner, landsting och myndigheter har att ta hänsyn till i sin verksamhet. Moderator: Eva Sartorius, Internetstiftelsen

Aktuella frågor och utmaningar

Annika Bränström - DIGG, Staffan Hagnell - Internetstiftelsen, Valter Nordh - SUNET

Varför är federationer relevanta och överblick av SWAMID, eIDAS, Sweden Connect, SAMBI, Skolfederation, OpenID Connect och Nordiska Federationen.

Federerade e-underskrifter

Petra Kanon - Jurist avtalsrätt DIGG, Stefan Santesson - DIGG

Förenklad lösning för hantering av digitala underskrifter, till exempel för lärosäten.

Egil - federerad attributhantering för skolan

Robert Sundin - Internetstiftelsen

Säker och korrekt hantering av elevinformation är central i skolväsendets digitalieringsstrategi.

Vidareutveckling av tillitsramverken

Staffan Hagnell - Internetstiftelsen

Hur kan vi lita på att nya federationer som tillkommer branschvis håller samma nivå? Tillitsramverk är ett verktyg att gemensamt säkerställa kvalitet och säkerhet.

multifaktorinloggning

i swamid

Pål Axelsson - SUNET

Under många år har det räckt med traditionell inloggning med användaridentitet och lösenord i de tjänster som är anslutna till identitetsfederationen SWAMID. Nu börjar vissa kräva att lösenordet kompletteras med en ytterligare faktor alternativt en fullständig multifaktor. SWAMID har under 2018 tagit fram en utökad inloggningsprofil för att fylla dessa behov.

Framtiden för siths

Petter Könberg - Inera

Framtiden för SITHS

SDK Säker digital kommunikation

Malin Domeij - Inera, Per Mützell - Inera

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inom till exempel vård, socialtjänst och skola.

Efter lunch finns möjlighet att byta spår

eidas & sweden connect

Petra Kanon - Jurist avtalsrätt DIGG

Hur gör man, vilka avtal krävs. Vem tecknar man avtal med? Vem svarar för uppkopplingen?

sweden connect under huven

Martin Lindström - Senior säkerhetskonsult DIGG

Vi avhandlar tekniska aspekter av Sweden Connect, dess arkitektur, hur anslutning sker, samt en genomgång av hur vi arbetar med Tekniskt ramverk.

vectors of trust

Leif Johansson - Enhetschef SUNET

RFC8485 - Vectors of Trust - utgör ett nytt sätt att beskriva och tänka på tillitsnivåer. Istället för att hantera dessa som en nivå (1, 2, 3, 4), introducerar VoT en matris i flera dimensioner som gör det enkelt att beskriva de behov som förlitande parter idag ofta har, till exempel "identifiering på nivå 2 i kombination med MFA".

summering av federationsspåret

Eva Sartorius - Internetstiftelsen

Summering av Federationsspåret

byte av lokal till Framtid & innovation

Framtiden för e-legitimationer

Joakim Jardenberg

Om man lyssnar på den dagliga debatten så måste man fråga sig om Internet är vår bästa vän eller värsta fiende. Det offentliga samtalet påverkar så klart både allmänhetens och företagens upplevda förtroende för nätet i allmänhet — och kanske frågan om digitala identiteter i synnerhet. Så i ett läge där allting fortsätter hända i ett rasande tempo, och där det mesta ser mörkt ut, hur kan och bör vi förhålla oss?


Den här sessionen är tänkt att fundera som en hjälpreda för att se och höra det som händer, förstå det, för att sedan hitta det som faktiskt går att göra. Idag och imorgon. Den handlar om att se möjligheterna, där så mycket verkar handla om utmaningar. Och den handlar mer om människorna än om tekniken.


OBS! Presentationen är i lokalen för spåret Framtid & Innovation

Verksamhetsfokus

Det finns ingen del inom den offentliga förvaltningen som inte berörs av e-legitimering. Här ges konkreta insikter som lyfter er verksamhet. Moderator: Roger Fagerud, DIGG

nacka kommun: hur digital samverkan med externa och interna användare skapar nya behov av e-legitimering

Brita Rösblad - Nacka kommun

Den digitala identiteten blir allt mer en strategisk nyckelkomponent för att kunna digitalisera kommunernas verksamhet och service till medborgarna. Men kommunerna ställs idag inför helt nya utmaningar kopplat till e-legitimation; hur ska vi kunna samverka digitalt över organisationsgränser, hur hantera utländska e-legitimationer, hur kan en mjukvarurobot få en e-identitet, och många fler frågor. Nacka delar här med sig av sina erfarenheter och tankar.

E-underskrifter

Gunnar Klintberg - CGI

Över 30 miljoner e-underskrifter gjorda av svenska medborgare med fristående

underskriftstjänster. Erfarenheter, rekommendationer och vad återstår att arbeta med?

case: Göteborgs stad

Stefan Santesson - Senior säkerhetskonsult 3xA Security

Göteborgs Stads Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Under 2018 genomförde Göteborgs Stads Intraservice en upphandling av legitimering och underskrift med sikte på framtiden med kommande nya legitimeringstjänster och anslutning till eIDAS. Vi presenterar utförande och erfarenheter.

case: Vetenskapsrådet

Leif Johansson - Enhetschef SUNET

Utbildning och forskning är områden som kan dra nytta av eIDAS - vi berättar varför samt hur sektorn hanterar utmaningarna kring personnummer.

Efter lunch finns möjlighet att byta spår.

Identifiering i tjänsten: en behovsanalys för Varbergs kommun

Julia Klingvall Ohlström - IT-projektledare Varbergs kommun

En översikt av vilka behov som finns för Varbergs kommuns tjänsteutövare kring e-legitimation, annan flerfaktorsinloggning och fysisk legitimation. Översikten inkluderar behov av legitimering mot andra människor, som kan kombineras med e-legitimation på exempelvis SITHS-kort; behov av autentisering mot egna och andras IT-system med e-legitimation och andra flerfaktorslösningar samt behov av elektroniska underskrifter med e-legitimation. Översikten inkluderar också såväl användarvänlighet som administrationsvänlighet hos de olika lösningarna.

case: pensionsmyndigheten

Daniel Mattsson - Utvecklingsledare Pensionsmyndigheten, Magnus Bergman - Systesmarkitekt Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har gått med i Sweden Connect och stödjer en myndighetsgemensam hållning kring nyttjandet av eID för legitimering och underskrift. Vi pratar om våra erfarenheter kring införandet av SAML och vårt säkerhetsramverk på insidan som möjliggör funktioner så som anhörigbehörighet och supportinloggning. Även hur vi med Open Source-komponenter valt att bygga pensionsmyndigheten.se och dess säkerhetslösning. Vi delar också med oss av vårt nuläge och feedback på förbättringsmöjligheter.

paneldiskussion

Roger Fagerud och Johan Nordén från DIGG, tillsammans med dagens deltagare

Diskussion, frågor och summering kring dagens insikter och intryck.

Summering och nästa steg

Roger Fagerud - DIGG

Summering och nästa steg

framtid & innovation

Spännande inblickar inom innovativ teknik men också viktiga insikter om vilka regleringar och standarder ni måste förbereda er för. Moderator: Per Mosseby

vad händer egentligen i regeringskansliet?

Anneli Hagdahl & Nils Fjelkegård - Regeringskansliet

Från den 1 april ingår e-legitimationer i det nybildade Infrastrukturdepartementet. Vad innebär det? Vad händer framöver? Här berättar vi om regeringens ambitioner och aktuella frågor, bland annat om förslagen i Reboot.

the future of b2b signatures

John Erik Setsaas - Signicat

In most cases, an electronic signature is between an organization and one or more people. This is often challenging, due to the lack of a common eID infrastructure, not least across countries. And in a B2B, G2G or G2B scenario this is even more complex, as you may not even know who is authorized to sign. And how can the recipient validate that the signer is really authorized? In addition, many contracts need to be valid for a long time, which puts additional requirements like file formats and trusted time stamps.


OBS! Presentationen hålls på engelska.

varför valfrihetssystem och hur funkar de?

Linn Kempe - Chefsjurist DIGG

DIGG tillhandahåller valfrihetssystem för att täcka behovet av e-legitimering i offentlig förvaltning – här får du en kort presentation av valfrihetssystemen och hur de fungerar.

att identifera framtiden

David Suomalainen - Regeringskansliet

Få områden inom digitaliseringen står inför så spännande omvälvningar som ID-frågan. Grunden är lagd genom eIDAS-förordningen, men hur skall vi få elektronisk identifiering över gränserna att fungera i praktiken? Vad händer inom regeringskansliet med förslagen om ett centralt kopplingsregister och hur en anmälan om en svensk e-legitimation inom eIDAS ska gå till? Vad händer med digitala ideniteter och blockchain? David Suomalainen lyfter blicken mot en framtid där ny teknik och nya samarbeten kan bidra till att skapa digital värld utan gränser med bibehållen integritet för användarna.

How the eIDAS can truly level the European playing field - Klarna Ident as a case study.

Ludwig Schulte - Klarna

We at Klarna face multiple challenges when it comes to electronic identifications these days, internally as well as externally. On the one hand, we conduct business with customers in various European countries, requiring electronic identification schemes. On the other hand, we have lots of employees with different nationalities working abroad and being required to consume governmental services, therefore looking for convenient ways of electronic identification. We build products on a user-centric maxim and so did we when building our identification solution for creating Qualified Electronic Signatures in Germany


OBS! Denna presentation är på engelska.

Efter lunch finns möjlighet att byta spår

Håller er hemsida måttet?

Jan Bergdahl - DIGG

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar hela den offentliga sektorn och innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Hur anpassar vi tjänsterna kring e-legitimering och e-underskrift för att leva upp till lagkravet?

Digitala identiteter i en framtid som kräver samverkan mellan maskiner och människor

Mats Mägiste - Telia

Vi rusar mot en verklighet där din digitala identitet med attribut om dina villkor och din vilja blir central. Om du ska vara med och påverka din omgivning när maskiner tar besluten 1000-tals gånger snabbare än oss, är mänsklig betänketid ett hinder. Hur ser vi till att bibehålla vårt inflytande?

framtiden för e-legitimationer

Joakim Jardenberg

Om man lyssnar på den dagliga debatten så måste man fråga sig om Internet är vår bästa vän eller värsta fiende. Det offentliga samtalet påverkar så klart både allmänhetens och företagens upplevda förtroende för nätet i allmänhet — och kanske frågan om digitala identiteter i synnerhet. Så i ett läge där allting fortsätter hända i ett rasande tempo, och där det mesta ser mörkt ut, hur kan och bör vi förhålla oss?


Den här sessionen är tänkt att fundera som en hjälpreda för att se och höra det som händer, förstå det, för att sedan hitta det som faktiskt går att göra. Idag och imorgon. Den handlar om att se möjligheterna, där så mycket verkar handla om utmaningar. Och den handlar mer om människorna än om tekniken.

Moderator Per Mosseby

Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker och direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och landsting. Idag arbetar han som senior rådgivare och är styrelseordförande för doktor.se.

Talare 2019

uppdateras regelbundet

Energi- och digitaliseringsminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Director-General for the European Commission’s IT-Department - DIGIT

Föreläsare och rådgivare


Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för Nordiska frågor

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Generaldirektör - MSB

Head of Digital Strategies and Coordination - Difi, Norway

Justitieråd - Högsta förvaltningsdomstolen

Generaldirektör - DIGG

Kriminalkommisarie - Swedish Cybercrime Center S3C, Polisen

Head of Emerging Technologies

- Telia

Generaldirektör - Skatteverket


Director - ID Crowd Limited, UK


Tjänsteägare, Federationer

- Internetstiftelsen

CISO - Internetstiftelsen

Direktör avdelningen för digitalisering - SKL

Chef Nya Affärer -

Internetstiftelsen

Enhetschef - SUNET Infrastrukturtjänster

Chef för avdelningen Digitalisering

- eHälsomyndigheten

Teknisk chef (CTO)

- Digitaliseringsenheten Nacka kommun

Konceptutvecklare, Federationer

- Internetstiftelsen

Chef digitala tjänster - DIGG

Senior rådgivare - DIGG

Jurist avtalsrätt - DIGG

VD - Internetstiftelsen

Senior säkerhetskonsult

IT-projektledare - Varbergs kommun

Rådgivare och projektledare - Inera

Senior lösningsarkitekt - Inera

Federation Operations Manager

- SWAMID, SUNET

Förändringsledare - DIGG

Departementssekreterare

- Regeringskansliet

IT-Strateg - DIGG

Departementssekreterare

- Regeringskansliet

Senior rådgivare , affärsängel och föreläsare

VP of Identity and Innovation

- Signicat

Departementssekreterare

- Regeringskansliet

Chefsjurist - DIGG

Service Manager Signature Service

- CGI

Senior säkerhetskonsult - DIGG

Utvecklingsledare

- Pensionsmyndigheten

Systemarkitekt

- Pensionsmyndigheten

Product Manager Accountable Lead [KYC/AML German Consumer] - Klarna

Nätverka!

På e-legitimationsdagarna finns alla de aktörer som har betydelse för hur Sverige möter utmaningarna kring digitala identiteter - från Regeringen och myndigheter till samverkansforum, federationer och leverantörer. Och lika viktigt är att du får chansen att träffa andra i samma situation som ni befinner er i, där ni kan dela erfarenheter och råd.


2019 satsar vi på mer samverkansytor. I den stora utställningsytan kommer ni träffa många av de myndigheter och leverantörer som har svaren på era praktiska utmaningar.

Börja nätverka redan nu!

Gå med i gruppen ”E-legitimationsforum” där du redan nu kan delta i samtalet, knyta kontakter och dela med dig av insikter. ”E-legitimationsforum” är ett nybildat diskussionsforum i det sociala nätverket Linkedin som bildats och underhålls av e-legitimationsdagarna.

Mingel

Den första dagen av e-legitimationsdagarna avrundas med ett mingel du absolut inte vill missa!


Efter en lång och informationsfylld konferensdag med arbetsrelaterat nätverkande är det alltid lika skönt att mingla runt lite mer informellt. Skön loungemusik, härliga medmänniskor, välsmakande mat och dryck – och så något exceptionellt som gör kvällen extra minnesvärd.


Magikern carOline ravn

Caroline Ravn är trollkonstnären som tagit världen med storm, med ett flertal utmärkelser och utsålda teatrar i bl.a. Amsterdam, Oslo och New York i bagaget.

Som en av världens få kvinnliga magiker är hon inte bara eftertraktad i landet utan bokas flitigt runt om i hela världen. Caroline ansluter sig till after work minglet och förgyller allas vår kväll med häpnadsväckande trolleritrick mitt ibland oss.