Day 2
May 12, 2022 9:30 AM

DIGITALISERINGSRESAN INOM SVERIGES DOMSTOLAR - CASE. DOMSTOLSVERKET

Sveriges domstolar är mitt uppe i en genomgripande digitaliseringsresa som  förändrar såväl arbetssätt som hur parter, medborgare och myndigheter kan  interagera med domstolarna. Digitaliseringen av Sveriges domstolars  verksamhet syftar ytterst till att säkerställa ett högt förtroende hos  allmänheten, göra det enklare för medborgare och parter i deras kontakter med  domstolarna, samt att förbättra såväl kvaliteten som effektiviteten i  domstolarnas och rättsväsendets verksamhet. Viktiga komponenter i  digitaliseringen är ökade möjligheter till digitalt in- och utflöde till och  från domstolarna, möjligheter till digitalt bevarande (e-arkiv) samt  utveckling av de första e-tjänsterna.

I denna case study beskrivs hur man arbetar med att skapa målbilder för  digitaliseringen inom Sveriges domstolar och lärdomar från det pågående  arbetet.

Speaker:
Lena Nilsson
IT-DIREKTÖR - DOMSTOLSVERKET
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare