Anna Sjöman

Chef för enheten för digital mål- och ärendehantering på Domstolsverket

Anna Sjöman är chef för enheten för digital mål- och ärendehantering på Domstolsverket. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges Domstolar. I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd och det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare är i fokus. Hon är domarutbildad och är i grunden hovrättsråd. Anna Sjöman har ett mycket stor intresse för utvecklingsfrågor och är därför tjänstledig från sin domartjänst för att i stället på heltid få ägna sig åt utvecklingsfrågor som rör hela Sveriges Domstolar. Anna Sjöman är involverad i det myndighetsgemensamma RIF-arbetet (Rättsväsendets informationsförsörjning) som syftar en digitalt sammanlänkad rättskedja och är ledamot i Brå:s insynsråd.